>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Statsbudsjettet: Friluftsløft i det blå?

Regjeringa øker friluftsmidlene med 11,6 % i forslag til statsbudsjett for 2014. På andre sektorer ville det innbåret et betydelig løft. På et magert friluftsbudsjett blir 11,6 % til 15,3 millioner. Ikke mye penger til friluftstiltak i hele landet. Og særdeles lite i forhold til de formidable folkehelseutfordringene knytta til inaktivitet, som koster landet milliarder hvert år.

FRILUFTS-INFO 3/2013     14. oktober 2013


Frilufts-Info gis ut av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), med daglig leder, Morten Dåsnes, som ansvarlig. 


Friluftsløft i det blå?

Et enstemmig Storting vedtok ved behandling av folkehelsemeldinga rett før ferien "Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan friluftsliv i større grad kan prioriteres for å oppfylle statens mål i folkehelsepolitikken og de idrettspolitiske mål om "idrett og fysisk aktivitet for alle". Historien gjentar seg. Friluftsliv hylles i taler og tekst, men følges ikke opp i budsjett. Verken stortingsvedtaket eller regjeringas Strategi for aktivt friluftsliv, har fått budsjettmessige konsekvenser. Med et så lavt utgangspunkt, har den nye regjeringa - og Stortinget - alle muligheter til å synliggjøre et friluftspolitisk løft. Både i prosent og millioner. 

Inndelinga på budsjettposter endres fra år til år for friluftsmidlene og gjør sammenlikning vanskelig. FL forstår forslag til statsbudsjett for 2014 slik:

 

Sikring av friluftsområder, kap 1420, post 30.

Det foreslås samme kronebeløp som i 2013: 44,080 mill kr. I forhold til at regjeringa i august la fram en egen Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder, er det oppsiktsvekkende at det prisstigninga tatt i betraktning, blir mindre penger til arbeidet. I tillegg til sikring gjennom erverv og servituttavtaler, kan noe av midlene brukes til nødvendig tilrettelegging og opparbeiding av områdene og til vedlikehold av statens bygninger i områdene. Posten omfatter også 2 mill til vern etter markaloven. Nærmiljø er prioritert. I mange tilfeller må det påregnes høyere prisnivå ved sikring av nærområder. Faren er derfor stor for at mindre areal blir sikra med dette budsjettet.

 

Friluftslivsformål, kap 1420, post 78.

Dette er nå den store "sekkeposten" til friluftsformål med en rekke ulike tilskuddsordninger.

 

Samla øker posten med 15,3 mill kr til disse tiltakene:

Fomål

Økning

Aktivitetstiltak

7,6 mill kr

Friluftsaktivitet, personer med innvandrerbakgrunn

2,0 mill kr

Friluftslivets År 2015, forberedelser FRIFO, ny

2,5 mill kr

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, ny

3,2 mill kr

sum

15,3 mill kr

 

Aktivitetstiltak (tidligere 74-posten).

Arbeidet med stimulering til friluftsaktivitet er "vinneren" på friluftsbudsjettet. Det foreslår 29,3 mill kr til arbeidet - en økning på 7,6 mill kr. Barn, unge, barnefamilier, personer med nedsatt funksjonsevne, personer med innvandrerbakgrunn og grupper som ikke allerede er fysisk aktive er særlig prioriterte. Videre er det et mål å fremme innlandsfiske, støtte Sportfiskets år 2014, synliggjøre og formidle kulturminner som opplevingsverdi, samt prioritere IKT-baserte produkter. Det mangler ikke forventninger fra regjeringa på hva en kan få til innen friluftsliv for knapt 30 millioner.

 

Friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn

Samtidig med at personer med innvandrerbakgrun er prioritert i den generelle støtteordningen til aktivitetstiltak videreføres og styrkes denne særskilte ordningen med 2 mill kr til 5 mill. FL er helt enig i at det er behov for særskilte tiltak for å legge til rette for friluftsliv for mennesker med innvandrerbakgrunn bl.a. som et viktig ledd i integrering. Mange friluftsråd gjør en stor innsats på dette feltet. Men det synes å være potensial for opprydding i underposter og/eller prioriteringer.

 

Driftsstøtte FRIFO, FNF, Friluftsråd og FL

Så langt vi kan se foreslås denne underposten med samme kronebeløp som i 2013; 20,820 mill kr. Lønns- og prisvekst gjør dette utfordrende for organisasjonene. Det er også en urimelig forskjellsbehandling i forhold til Miljøorganisasjonene på Miljøverndepartementets underpost 70, som øker med 13%, fra 51,2 mill til 58,0 mill. Det innebærer følgende økning i støtte til FRIFOs medlemsorganisasjoner; DNT fra 5,555 5,934 mill, Forbundet KYSTEN fra 3,813 til 4,981 mill, NJFF fra 8,010 til 9,069 mill. Regjeringa framholder at "det er et mål at flest mulig kommuner er med i et interkommunalt friluftsråd". "Belønningen" for å bidra til etablering av bl.a. Lofoten friluftsråd i år, er at det blir litt mindre penger fra staten til de øvrige friluftsrådene og FL i 2014.

 

Tiltak i statlig sikra friluftsområder

Målet med tilskuddsordninga er å bidra med til naturvennlig skjøtsel og opparbeiding av statlig sikra friluftsområder slik at de blir tilgjengelige og attraktive. Ved at det er åpna for noe tilskudd til tilrettelegging også over sikringsposten (kap 1420, post 30) er det uoversiktlig hvor mye regjeringa vil bruke til sikring av nye områder og hvor mye til tilrettelegging og skjøtsel. Budsjettposten er som i 2013 på 23,07 mill kr. Universell utforming er prioritert, sammen med bl.a. synliggjøring av kulturminner og tiltak for å fremme fritidsfiske.

 

Skjærgårdstjeneste

Underposten er som i 2013, foreslått med 19,7 mill kr. I tillegg er det en tilsagnsfullmakt på 3 mill kr til reparasjon og kjøp av båter til skjærgårdstjenesten.

 

Friluftslivets år 2015

Det framgår av budsjettforslaget at det er 2,5 millioner til FRIFOs arbeid med å forberede Friluftslivets år i 2015 (lønn, administrative utgifter og informasjonsarbeid). Videre er det foreslått en tilsagnsfullmakt på 15 millioner til aktiviteter og tiltak i Friluftslivets År. Det er viktig for å ha et minimum av forutsigbare rammer for tiltak i 2015.

 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Det er satt av 3,2 millioner til en ny støtteordning for kartlegging og verdsetting av friluftsområder. FL hilser denne konkrete oppfølginga av Handlingsplanen for sikring og tilrettelegging og Strategi for aktivt friluftsliv velkommen. Økt kunnskapsgrunnlag er et nødvendig fundament for å ta vare på viktige områder for friluftsliv.

 

Friluftsliv i andre departementers budsjett

Mangelen på friluftssatsing i et folkehelseperspektiv i Miljøverndepartementets budsjett, kunne vært kompensert gjennom budsjettøkninger på andre departementers budsjett. Det er den ikke.

 

Helse- og omsorgsdepartementet vil riktignok satse 5 millioner på en informasjonskampanje om fysisk aktivitet, men tilskuddsposten til fysisk aktivitet under folkehelsearbeidet øker bare med 810.000. Det monner ikke for å skape attraktiv aktivitet for de som er ramma av sittesjuken.

 

Kulturdepartementet forvalter spillemidler til idrettsformål, som ikke er en del av statsbudsjettet. Nye signaler om friluftsliv gis ikke i budsjettet. Gjennom varsla endring av tippenøkkelen og de positive signalene i idrettsmeldinga om anlegg for egenorganisert aktivitet og styrking av midlene til friluftsaktivitet for barn og ungdom og voksne inaktive, er det imidlertid et potensial for å finansiere deler av et nødvendig friluftsløft for folkehelse.


  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools