>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Målsetningen med "Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv" fra august 2013 er at enda flere skal utøve friluftsliv jevnlig. Friluftsliv er en kilde til glede, livskvalitet og god helse, og målet er at flest mulig av befolkningen utøver friluftsliv, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og fysisk bevegelighet.

Portalens forsideMiljøverndepartementet

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv


Målsetningen med Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv fra august 2013 er at enda flere skal utøve friluftsliv jevnlig.
Strategien legger føringer om at friluftsliv i og ved byer og tettsteder skal prioriteres i det statlige friluftslivsarbeidet i årene fremover. Om lag 80 prosent av befolkningen bor i slike områder, og effekten av tiltakene anses dermed størst her. I tillegg er muligheten til naturopplevelse i hverdagen begrenset for mange som bor i byer og tettsteder, fordi tilgangen til parker og naturområder ofte er dårligere enn på mindre steder. Videre angir strategien at barn, unge, personer som er lite fysisk aktive, personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne skal ha hovedprioritet i statens arbeid med friluftsliv.
Strategien inneholder en ambisjon om at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. Videre skal det være økt satsing på kulturminner som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv og økt satsing på stimulering til fritidsfiske.Økt samarbeid i friluftslivsarbeidet har høy fokus, både mellom frivillige organisasjoner og statlige aktører og mellom statlige aktører. Strategien inneholder også flere tiltak og føringer for å få flere personer med innvandrerbakgrunn aktive i friluftsliv.
Ny teknologi kan også brukes til å øke deltakelsen i friluftsliv. For eksempel er geocaching blitt svært populært. Det er en GPS-basert skattejakt der en leter etter bokser som er plassert i terrenget eller bebygde områder. Støtte IKT-baserte produkter og tjenester som kan bidra til at flere deltar i friluftsliv skal prioriteres.

Videre fastsetter strategien at det skal arrangeres et nytt Friluftslivets år i 2015. året skal blant annet ha fokus på helseverdien i friluftsliv, friluftsliv i nærmiljøet og kulturminner som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv.

Strategien slår fast viktigheten av å kartlegge og verdsette friluftslivsområder. Statens arbeid med å stimulere til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i alle landets kommuner skal fortsette, med målsetning om at flest mulig av landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018.

Strategien viser også til føringene i idrettsmeldingen om at anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet i kommunene, herunder friluftsliv, skal være førsteprioritet for den statlige idrettspolitikken de nærmeste årene.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools