>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
SIKRINGSPROSJEKT 2007-2010
ÅRSRAPPORT 2007
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
SIKRINGSPROSJEKT 2007-2010

Som et ledd i arbeidet med å sikre allmenheten tilgang til flere friluftsområder i regionen, har Friluftsrådet Vest sammen med Jæren Friluftsråd dratt i gang et sikringsprosjekt. Prosjektet tar sikte på å få fortgang i arbeidet med å kjøpe opp områder til friluftsformål eller skaffe langvarige bruksavtaler med grunneierne om bruk av områder til rekreasjon og friluftsformål (såkalte servituttavtaler)

SIKRINGSPROSJEKT  
FRILUFTSRÅDET VEST OG
JÆREN FRILUFTSRÅD


Bakgrunn


Med bakgrunn i den sterke statlige satsingen på sikring av friluftsområder, og vedtatte planer på fylkes- og kommunenivå, har styret vårt i møte den 13.12.06, vedtatt at vi skal prøve å opprette en stilling i et samarbeid med DN, FL, Hordaland og Rogaland fylkeskommuner og fylkesmennene i nevnte fylker. Årsmø
tet den 23.mars vedtok et arbeidsprogram for 2007 med et mål om å etablere dette prosjektsamarbeidet i sammen med Jæren Friluftsråd.


Hovedfokuset blir å arbeide med sikring/kjøp av offentlige friluftsområder, slik at planlagt sikra friluftsområder får status som sikrede friluftsområder i Rogaland og Sunnhordland.
I våre vedtekter, Langtidsplan, Fylkesplaner for friluftsliv, er sikring en prioritert oppgave innen friluftsforvaltningen. Imidlertid er det slik at dette arbeidet er svært arbeidskrevende, og mange saker kan ta svært lang tid før de blir løst.For å komme videre på den lista som er utarbeidet av FL, DN  og friluftstråd over prioriterte områder fra svenskegrensa t.o.m.Hordaland, vil det være avgjørende med ekstra ressurser til dette arbeidet.

 

DN og FL har med sin satsning på dette feltet, vært en medvirkende årsak til at dette arbeidet har fått økt oppmerksomhet, og FL vil spille en sentral rolle i det praktiske arbeidet med å få på plass sikringsprosjektet, og vil også være en viktig samarbeidspart videre i arbeidet. Friluftsrådet Vest og Jæren friluftsråd har løst mange viktige sikringssaker, men vi ser at det blir vanskelig å legge tilstrekkelig med ressurser inn i dette viktige arbeidet i tillegg til alle de andre oppgavene som knytter seg til forvaltning av statlige friluftsområder.

For å dra nytte av at sikring nå har en solid forankring hos sentrale myndigheter, vil det være viktig med en ekstra satsning for å prøve å løse flest mulig av de aktuelle sikringssakene i Rogaland/Hordaland.

Prosjektet er støttet av styret i Jæren Friluftsråd, og dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom to friluftsråd i Rogaland og søndre del av Hordaland. Saken har vært drøftet med DN, FL, Rogaland fylkeskommune og med de fagansvarlige hos miljøvernavdelingen. Aktuelle samarbeidsparter har så langt i prosessen vært positive til forslaget om å etablere en prosjektstilling på sikring. Rogaland fylkeskommune har allerede bevilget kr 84.000 som et tilskudd til etablering av dette prosjektet.


DN har vært delaktig for å få på plass sikringsprosjekt i byene Bergen og Stavanger, og bidratt med en vesentlig del av kostnaden.
 Det vil være avgjørende for å få dette til, at DN støtter dette tiltaket faglig og økonomisk.


Fokuset og presset på strandsonen øker, også i vår region, det vil være viktig å sikre friluftsområder som kan bedre tilkomsten til strandsonen for folk flest.
  Å registrere stengsler og etablere ferdselsårer og kyststier kan og inngå som en del av innholdet i dette prosjektet.


Prosjektmål  

 

-         Arbeide aktivt for å sikre prioriterte områder til friluftsformål.

-         Etablere kontakt med grunneiere og friluftsrådet, medlemskommuner.

-         Vurdere ulike tur- og stitraseer med tanke på sikring/opparbeiding

-         Viderutvikle samarbeidet og nettverket med fylkeskommunale nivå, DN, FL og andre sentrale aktører.

-         Videreføre og  utvikle samarbeid med advokat, DN for å klargjøre alle sider med en eiendomsoverdragelse

Synliggjøre betydningen og verdien av å ha attraktive friluftsområder i hver kommune.

 

Prosjektbeskrivelse.

Prosjektet bør ha som et hovedinnhold at det blir arbeidet med å sikre de registrerte og planlagte friluftsområdene i vår region. 

Dersom andre friluftsråd i Hordaland eller Rogaland ønsker bistand med sikringsaker, skal det vurderes fra sak til sak, og så langt det er praktiske mulig skal det ytes bistand.

DN, FL, Fylkesmennene og fylkeskommunene er sentrale medspillere her, og det er naturlig at de har en rolle i forhold til prioritering og beskrivelsen av innholdet i dette.

Økonomi

Jeg ser det som avgjørende at de statlige bidrag til sammen i alle fall utgjør over 50%.  Selv om verken Hordaland eller Rogaland fylkeskommune for tiden er inne med midler til selve sikringsarbeidet, er de gode og aktive innen regional utvikling, med RUP og andre prosjekter som kan sammenlignes med dette.

Hordaland fylkeskommune har sammen med Fylkesmannen sin miljøvernavdeling igangsatt et viktig registreringsarbeid av framtidige friluftsområder med tanke på en mulig sikring.

Dette vil være et viktig forarbeid med tanke på sikring av aktuelle friluftsområder gjennom et dette prosjektsamarbeidet.

Organisering og varighet

Vi har lagt opp til at prosjektet får en varighet på 3 år. Mange av sakene er komplekse og tidkrevende, og skal en få til et løft i regionen, når det gjelder sikring av friluftsområder, trengs det en innsats i en lengre periode enn 2 år.

For arbeidssøkere vil det være mer attraktivt med et langsiktig engasjement. 

Oppstart. 

Så snart økonomien er på plass, og hoveddelen av finansieringspakken er på plass. Prosessen med utlysing og tilsetting av en egnet person så snart finansieringen er på plass fra samarbeidspartene.

 

Budsjett for hele treårsperioden

 

KOSTNADER                                                           

Lønn inkl. arbeidsg.avg. (3 år)            kr    1.500.000

Kontorutgifter                                         kr       100.000

Husleie                                                     kr         75.000

Kurs, seminar                                         kr         50.000

Reiseutg.                                                 kr      100. 000

Diverse kostnader                                 kr         75.000

Sum                                                          kr    1.900.000

 

FINANSIERING

Tilskudd DN fordelt over  3 år.             Kr       900.000

Fylkeskommunene                            kr       500.000

Fylkesmannen, skjønnsmidler            kr       250.000

Friluftsrådene Vest og Jæren              kr       250.000

Sum                                                          kr    1.900.000

 

 


Dette oppsettet kan bli endret etter hvert som arbeidet skrider fram med innspill fra aktuelle samarbeidsparter, men det vil være et grunnlag å jobbe ut ifra. 

 

Friluftsrådet sine bidrag vil ligge i å holde kontorplass, kontorrekvisita, datautstyr og delta aktiv med veiledning og oppfølging, og inneha arbeidsgiveransvar.

 

 

Oddvin Øvernes                                Bjørn Hille

Daglig leder                                     Daglig leder

Friluftsrådet VEST                             Jæren Friluftsråd

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools